VOORWAARDEN C:SAR HOSTINGDefinities:
Verhuurder: de rechtspersoon "C:SAR"

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van verhuurder wordt gesloten.


Voorwaarden:
 1. Webhosting is alleen voor het hosten van de website van huurder;


 2. Huurder zal de ter beschikking gestelde webhosting niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette en deze voorwaarden. Niet toegestaan zijn: spamming, hacking, het inbreuk plegen op auteursrechten, discriminatie, het verspreiden van pornografie of de schending van copyrights;


 3. Huurder zal de webhosting niet gebruiken of verhuren voor warez sites, aanstootgevende of discriminerende sites, illegale software sites, Adult- of sex-sites, webcam of mp3 sites;


 4. Huurder erkent de aansprakelijkheid voor schade aan verhuurder of derden veroorzaakt door handelen in strijd met voorgaande regels;


 5. Verhuurder erkent geen aansprakelijkheid voor de content van websites van huurder;


 6. Verhuurder erkent geen aansprakelijkheid voor enig verlies van data van huurder;


 7. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met (mogelijke) menselijke tussenkomst, het gebruik van locale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Verhuurder is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk opdracht is gegeven, of dit op ander wijze schriftelijk is overeengekomen.


 8. Huurder vrijwaart verhuurder van alle juridische claims met betrekking tot de door huurder geplaatste data. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van huurder. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door huurder wordt toegebracht, is voor rekening van huurder.


 9. Verhuurder heeft geen zeggenschap over de inhoud van de door huurder aangeboden data, de huurder dient zelf te zorgen voor back-up van bestanden verhuurder is derhalve niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van bestanden. De back-ups die dagelijks op de server worden gemaakt zijn enkel te gebruiken door verhuurder.


 10. Verhuurder is bij zijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar verhuurder weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Verhuurder kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit de relatie met verhuurder of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met verhuurder. Wanneer er een storing optreedt op de server waarbij een nieuwe server geplaatst moet worden of een oude server na reparatie weer in werking gesteld wordt waarbij alle domeinen zonder content terug geplaatst worden door verhuurder, moet de klant zelf zorgdragen voor het terugplaatsen van de content.


 11. Verhuurder is niet aansprakelijk voor (gevolg-) schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaarheid van de server ten gevolge van niet aan verhuurder toe te rekenen, stroomuitval of storing en onderhoud aan apparatuur en/of software.


 12. Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van huurder, en na schriftelijke waarschuwing , de site af te sluiten van het Internet. Verhuurder behoudt zich het recht voor om pagina's welke het functioneren van verhuurder in gevaar brengen te verwijderen c.q. af te sluiten.


 13. Het gebruik van scripting is toegestaan mits goed geconfigureerd. Verhuurder is gerechtigd om bij constatering van overlast door scripting zoals een verkeerde configuratie of excessief processorgebruik het hostingaccount van huurder tijdelijk op non-actief te stellen zonder verdere vermelding naar de opdrachtgever toe. Wanneer verhuurder voor extra kosten geplaatst wordt door scripts van huurder, dan kunnen deze kosten verhaald worden op huurder.


 14. Het is huurder niet toegestaan een gedeelte van de webspace onder te verhuren aan derden, daarentegen mag een compleet pakket wťl worden verhuurd aan derden.


 15. De minimale contractsduur is 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met 12 maanden tenzij anders is overeengekomen;


 16. Indien huurder de webhosting overeenkomst wil beŽindigen, dient huurder dit uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan een nieuw contractsjaar, met inachtneming van de minimale contractsduur, schriftelijk aan verhuurder kenbaar te maken;


 17. Datalimiet van 'Webhosting Light' is 1000 MB; datalimiet van 'Webhosting Medium' is 5000 MB; Datalimiet van 'Webhosting Heavy' is 10000 MB; bij overschrijding van de datalimiet kan verhuurder een toeslag krijgen voor elke MB extra dataverkeer en/of beperkende maatregelen opgelegd krijgen;


 18. Verhuurder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


 19. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging(en).


 20. Indien huurder een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


 21. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overigen bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal verhuurder en huurder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.


 22. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.